MODUL 1

 

 

KURIKULUM SAINS DI MALAYSIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSIS

 

 

 

Modul ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman anda tentang kurikulum sains di Malaysia. Modul ini mengandungi tiga unit pembelajaran.

 

Unit 1 : Mengenal sains

Unit 2 : Sejarah perkembangan pendidikan sains di Malaysia.

Unit 3 : Kurikulum Sains KBSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBJEKTIF AM

 

 

Modul ini disediakan untuk:;

i.                    Memperihalkan sains sebagai satu cabang ilmu pengajian yang merangkumi kaedah dan sikap yang tertentu.

ii.                  Menghayati sejarah pekembangan sains di Malaysia.

iii.                Mengkaji kurikulum sains KBSM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAHAN

 

PENGGUNAAN MODUL

 

 

Modul ini mengandungi bahan-bahan pembelajaran untuk melengkapi anda menjadi seorang pensyarah yang berwibawa dan berketrampilan. Anda seharusnya mengikuti modul ini dengan teliti melalui pembelajaran kendiri. Selain daripada modul ini , anda juga digalakkan mencari bahan atau bimbingan tambahan dari sumber-sumber lain.

 

Urutan langkah-langkah untuk menggunakan modul ini ;

 

1. Menjawab soalan-soalan ujian pra modul

2. Mempelajari setiap unit modul dan menjawab tugasan dengan teliti.

3. Menjawab soalan-soalan ujian pasca modul

4. Menyemak jawapan ujian pra dan pasca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MAJU JAYA!

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 1: MENGENAL SAINS

 

 

1.1 OBJEKTIF

 

 

Selepas mengikuti unit ini adalah diharapkan bahawa anda akan dapat;

 

q       memperihalkan tentang sains.

q       membanding beza maksud fakta, konsep , prinsip , hukum dan teori.

q       menbezakan pengertian sains dan teknologi

q       menjelaskan sumbangan teknologi kepada pembangunan masyarakat dan negara.

 

1.2 ARAHAN

 

Anda diminta meneliti dan mengkaji isi-isi penting yang diberi serta menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberi . Anda juga dinasihatkan meluaskan pembacaan daripada sumber-sumber yang relevan bagi memantapkan pengetahuan anda.

Anda perlu menghabiskan unit ini dalam tempoh masa 2 jam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah itu sains ?

 

 

      Sains merupakan suatu bidang keilmuan, hasil daripada usaha manusia untuk mencari penerangan yang rasional tentang fenomena alam semulajadi.

 

      Sains merangkumi tiga komponen utama iaitu proses, hasil dan sikap.

 

      Sains merupakan suatu set sikap dan satu pemikiran berkenaan dengan fakta , malahan lebih daripada apa yang dikatakan fakta ( B.F.Skinner )

 

      Sains merupakan sikap inkuiri , pemerhatian dan penaakulan mengenai dunia ini ( K.T.Compton)

 

      Saintis sentiasa menjalankan kajian melalui pemerhatian dan eksperimen terhadap semua benda , tindakan dan perubahan alam

 

 

      kemahiran proses sains adalah asas untuk mempelajari sains

      proses menitikberatkan cara untuk memperolehi pengetahuan sains

      menggunakan prosedur empiris dan analisis untuk menerangkan fenomena alam semesta

      melibatkan pengalaman hands-on dan minds-on.

      melibatkan pembentukan hipotesis , merancang , mengeksperimen , mengumpul dan menganalisis data serta membuat rumusan.

 

 

 

 

 

         Sains sebagai hasil .

 

      Idea sains / penemuan baru adalah merupakan hasil eksperimen yang telah dijalankan

      Semua hasil sains adalah berdasarkan data yang dikumpul dan dinilai yang berasaskan sesuatu teori atau kerangka konsep.

 

Teori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

 
 

 

 

 

 

 

 


      maklumat dan idea dipanggil hasil atau produk

      hasil penyiasatan boleh membuat rumusan , konsep, generalisasi , fakta , hukum , prinsip dan teori.

 

 

 

 

 

 

 

 

      sikap ialah perbuataqn atau pandangan yang berasaskan kepada sesuatu pendapat atau fikiran.

      minat dan naluri ingin tahu melalui inkuiri dan penyiasatan

      jujur dan tepat dalam mengumpul dan menganalisis data

      fleksibel dan berfikiran terbuka

      tabah dalam menjalankan sesuatu perkara

      sistematik dan yakin

 

 

         Sains dan Teknologi

 

      teknologi merupakan pemindahan pengetahuan saintifik ke dalam aplikasi harian yang praktikal yang membawa manfaat kepada manusia.

      peranan teknologi dalam kehidupan manusia

      peranan sains dan teknologi dalam wawasan 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugasan 1

 

Apakah yang anda faham tentang pengertian sains ?

 

 

Tugasan 2

 

Berikan proses-proses yang terlibat dalam penyiasatan sains.

Apakah kesan jika proses-proses itu tidak dititikberat .

 

 

 

 

 

 

Tugasan 3

 

Sains sebagai suatu bidang ilmu yang menerangkan fenomena alam dan ianya merangkumi fakta, konsep, prinsip, hukum dan teori.

Anda dikehendaki melengkapkan hasil sains dalam jadual di bawah.

 

 

Hasil

Pengertian

Contoh

 

Fakta

 

 

 

 

Konsep

 

 

 

 

Prinsip

 

 

 

 

 

Teori

 

 

 

 

 

 

 

Hukum

 

 

 

 

Tugasan 4

 

Dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai , banding-bezakan diantara sains dan teknologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian kendiri

 

 

i.                    Terangkan mengapa subjek Fizik, Kimia dan Biologi dikelaskan sebagai disiplin sains?

ii.                  Mengapakah nilai positif dan sikap intelektual sangat dipentingkan oleh seorang saintis? .

 

 

 

Refleksi

 

 

Anda seharusnya telah mengenali dan memahami sains sebagai satu bidang keilmuan yang merangkumi proses, hasil dan sikap. Sains dan teknologi sangat berkait rapat dan ianya telah memberi sumbangan besar terhadap kesejahteraan manusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 2 ; SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SAINS DI MALAYSIA

 

 

2.1 OBJEKTIF :

 

Selepas mengikuti unit ini adalah diharapkan anda akan dapat;

 

q             membanding beza kurikulum lama dengan kurikulum KBSM.

q             menganalisis tentang sejarah perkembangan kurikulum sains sehingga terkini.

q             menghayati dan menghargai perkembangan kurikulum sains

q             membuat refleksi tentang sejarah perkembangan kurikulum sains

 

2.2 ARAHAN

 

Anda diminta meneliti dan mengkaji isi-isi penting yang diberi serta menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberi . Anda juga dinasihatkan meluaskan pembacaan daripada sumber-sumber yang relevan bagi memantapkan pengetahuan anda.

Anda perlu menghabiskan unit ini dalam tempoh masa 3 jam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejarah Perkembangan Pendidikan Sains di Malaysia

 

 

         Perkembangan Pendidikan sains di Malaysia melibatkan empat peringkat iaitu;

 

            Sains Paduan

            Sains Nuffield

            Sains Moden

            Sains KBSM

 

 

         Kurikulum Sains KBSM

 

      Sains KBSM menawarkan lima subjek elektif untuk tingkatan IV dan V iaitu Fizik , Kimia , Biologi , Sains KBSM dan Sains Tambahan.

 

      Sains KBSM memberi penekanan terhadap kesepaduan di antara ilmu pengetahuan , kemahiran dan nilai-nilai murni.

 

      Proses pengajaran-pembelajaran adalah berteraskan kepada pembelajaran melalui inkuiri-penemuan secara induktif atau deduktif.

 

 

 

 

 

 

 

      Memberi peluang kepada pelajar menguasai konsep , dan kemahiran dengan penglibatan secara aktif , bermakna dan menyeronokan dalam pempelajaran sains.

 

      Nilai murni dan sikap saintifik dilakukan secara langsung , tidak langsung dan bersahaja melalui proses pengajaran-pembelajaran dan amalan guru serta pelajar.

 

 

 

 

 

 

Tugasan 1

 

i. Bandingkan perkembangan kurikulum Sains Paduan , Sains Nuffield

dan Sains Moden dengan Sains KBSM dari segi objektif dan strategi pengajaran dan pembelajaran.

 

ii. Apakah kelebihan yang terkandung dalam kurikulum Sains KBSM.?

 

Tugasan 2

 

Berikan tiga sebab mengapa kurikulum sains sentiasa berubah-ubah ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Kendiri

 

 

 

 

Pendidikan sains KBSM dapat melahirkan masyarakat yang saintifik dan progresif pada tahun 2020.

Berikan komen anda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 3 ; KURIKULUM FIZIK / KIMIA / BIOLOGI KBSM

 

 

 

 

3.1             OBJEKTIF

 

 

Selepas mengikuti unit ini , adalah diharapkan anda dapat;

 

 

q             mengaitkan matlamat an objektif kurikulum sains dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

q             mengenalpasti tajuk , kemahiran dan nilai dalam proses pengajaran-pembelajaran.

q             menunjukkan aliran idea dan hubungan konsep melalui pembinaan peta konsep.

 

 

 

 

3.2             ARAHAN

 

 

Anda dikehendaki mengkaji dan meneliti nota dan lampiran yang disediakan , seterusnya melaksanakan semua tugasan dalam unit ini.

Anda harus menyelesaikan unit ini dalam tempoh masa 10 jam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi menyumbang ke arah pembinaan insan yang diamanahkan untuk mengurus alam dan sumbernya dengan penuh tanggungjawab dan bijaksana seperti yang dihasratkan oleh kerajaan, pendidikan sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) dan terkini telah dirancang secara teliti berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan , Falsafah Pendidikan Sains serta mengambilkira Cabaran ke 6 dalam Wawasan 2020.

Pembelajaran Berfikrah adalah sebagai pendekatan baru yang menyatupadukan isi kandungan dan proses. Isi kandungan mengandungi konsep , prinsip , pengitlakan , masalah , fakta , dan definisi. Sementara proses adalah kemahiran berfikir , strategi berfikir , metakognisi dan kemahian sosial.

Penerapan kemahiran berfikir , strategi berfikir , kemahiran proses , serta sikap dan nilai murni dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah strategi utama ke arah pembelajaran berfikrah. Pembelajaran Berfikrah memerlukan pelajar terlibat secara langsung dengan proses berfikir yang lebih tinggi daripada mengingat. Melalui strategi Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir ( KBSB ) yang menggabungkan tiga pendekatan pengajaran-pembelajaran ( i ) mengajar cara berfikir ( ii ) mengajar untuk berfikir dan ( iii ) mengajar tentang berfikir , pembelajaran berfikrah menjadi lebih berkesan dan bermakna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

 

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek , rohani , emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan , berketrampilan, berakhlak mulia , bertanggungjawab dan berkeupayaan memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga , masyarakat dan negara.

 

 

 

 

 

 

 

Falsafah Pendidikan Sains

 

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara , Pendidikan Sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif , dinamik , tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabaran ke 6 Wawasan 2020

 

Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke hadapan yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.

 

 

 

Tugasan 1

 

Huraikan perkaitan di antara matlamat dan objektif kurikulum Fizik / Kimia / Biologi KBSM dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Cabaran ke 6 Wawasan 2020

 

         Matlamat dan Objektif Kurikulum Fizik

 

      Rujuk Lampiran 1

 

 

 

         Matlamat dan Objektif Kurikulum Kimia

 

      Rujuk Lampiran II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Matlamat dan Objektif Kurikulum Biologi

 

      Rujuk Lampiran III

 

 

 

 

Tugasan 2

 

 

Apakah strategi pengajaran dan pembelajaran yang ditekankan dalam kurikulum Fizik /

Kimia / Biologi KBSM bagi mencapai objektif subjek berkenaan.?

 

 

Tugasan 3

 

i . Bina satu peta konsep bagi tajuk-tajuk dan subtajuk untuk menunjukkan hubungan di antara konsep-konsep ( sila rujuk Lampiran IV )

 

ii. Anda juga dikehendaki menyenaraikan tiga kaedah yang digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran tajuk berkenaan yang dihasratkan. ( rujuk Lampiran 1 / II / III )

 

iii. Apakah nilai dan sikap saintifik yang terlibat semasa pengajaran-pembelajaran tajuk-tajuk berkenaan?

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugasan 4

 

Berdasarkan pengalaman anda , pilih lima tajuk daripada Silibus Fizik / Kimia / Biologi Program Matrikulasi dan bina peta konsep bagi tajuk-tajuk berkenaan.

 

 

 

 

 

Penilaian Kendiri

 

 

1.            Mengapakah nilai dan sikap saintifik diberi penekanan dalam kurikulum Fizik / Kimia / Biologi KBSM.?

2.            Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan pelajar kurang berminat terhadap subjek sains.

3.            Apakah yang berlaku jika pengajaran-pembelajaran sains dilaksanakan secara teori sahaja.?